โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

“การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1“

วันพฤหัสที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
นายอรรถชัย นันทวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานสนามสอบ พร้อมด้วย นางสาวสุพักตร์ษา มุกดาม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการสอบประเมินความสามารถการอ่าน (Reading Test : RT) ซึ่งมีผู้เข้าสอบทั้งหมดจำนวน 80 คน ตามความสมัครใจ โดยดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าว วรัญญารัตน์ ชัชวาลย์

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น