โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอรรถชัย นันทวิจิตร (ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพงศทร พรหมโคตร (รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศุภกฤกษ์ รัตนพลที (รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุพักตร์ษา มุกดาม่วง (รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล