โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ตั้งขึ้นเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๖๐ ชื่อว่าโรงเรียนประจำอำเภอเพ็ญ(ผดุงวิทยา) ใช้ศาลาวัดหลวงเพ็ญในการจัดการเรียนการสอน

ต่อมาเมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๙๖ ได้เปลี่ยนชื่อว่า “โรงเรียนเพ็ญประชานุกูล”
ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ เปลี่ยนชื่อว่า “โรงเรียนชุมชนเพ็ญประชานุกูล และปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้เปลี่ยนชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล