โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

การบริหารสายชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายจักรพงษ์ เนติปัญญา
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางเจริญศรี จันทศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางยุวดี บุญแสนแผน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเทพพิทักษ์ ใจบุญ
ครูชำนาญการ
นางสาวอังคณา เข็มเพชร
ครูผู้ช่วย
นายนันทวัฒน์ แพงบุดดี
พนักงานราชการ