โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564
นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1 ได้ส่งมอบรถตู้เพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล โดยมีนายอรรถชัย นันทวิจิตร ผู้อำนวยการโรงรียน พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์ รัตนพลที นางสาวสุพักตร์ษา มุกดาม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เข้ารับมอบรถตู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าว ปัทมานันท์ ปะมะโน ภาพ อัมภาภัทร บพิตรสุวรรณ