โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

กำลังแสดง: 1 - 10 of 10 ผลลัพธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรมวิชาการ สายชั้นมัธยมศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรมวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มบริหารงานทั่วไป กิจการนักเรียน ข่าวสารทั่วไป งานแนะแนว สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระบบเรียนทางไกลของโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร ห้องเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ข่าวสารทั่วไป
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เกมคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พัฒนาเกมโดย นายทีปพัฒน์ พรหมวงศ์ ครูชำนาญการ เข้าห้องเรียนออ …

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ป้องกัน: เมนูสำหรับบุคลากรของโรงเรียน

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ