โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

“ค่ายวิชาการพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565”

วันเสาร์ ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 นายอรรถชัย นันทวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนายศุภฤกษ์ รัตนพลที รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ในการนี้นายชินกร พิมพิลา นายวีระยุทธ อ่อนสุระทุม นายวุฒิชัย ฤทธิวงค์ นายธนภูมิ ดีพรม นางสาวกัญญ์วรา โคตะมา ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวลและโรงเรียนบ้านหวาย ร่วมเป็นวิทยากร และมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 155 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและหลักภาษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย และเป็นหนึ่งในมาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอยของนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งทางโรงเรียนได้ออกแบบการเรียนรู้ใหม่ผ่านกิจกรรมค่ายวิชาการ ให้สอดคล้องกับนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 1

#ค่ายภาษาไทยอนุบาลเพ็ญประชานุกูล#เด็กอุดร1เป็นที่1

#โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล

ข่าว : วรัญญารัตน์ ชัชวาลย์

ภาพ : วิภาวดี อ่วมงามทรัพย์, สุนิสา ชาวประชา

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น