โทรศัพท์

0879336660

อีเมล์แอดมิน

teepaphat.p@obec.moe.go.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 16:00 - 18:30