Blue Flower

ภาคเรียนที่1

 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา คุณครูประจำวิชา
1 ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 อ.อังคณา เข็มเพชร
2 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 อ.ทีปพัฒน์  พรหมวงศ์
3 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 อ.จักรพงษ์  เนติปัญญา
4 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 อ.เทพพิทักษ์  ใจบุญ
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคเรียนที่ 2

 
 ลำดับ รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา คุณครูประจำวิชา
 ท21102  ภาษาไทยพื้นฐาน 2 อ.อังคณา เข็มเพชร
ค21102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 อ.ทีปพัฒน์  พรหมวงศ์
ว21103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 อ.จักรพงษ์ เนติปัญญา
     
     
     
     
     
     
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19   ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน อ.ทีปพัฒน์ พรหมวงศ์