โทรศัพท์

042279109

E - Mail

admin@anubanphen.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 16:30 น.

กลุ่มบริหารงานทั่วไป กิจการนักเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรมวิชาการ สายชั้นมัธยมศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ สายชั้นมัธยมศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ วิจัยในชั้นเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ สายชั้นมัธยมศึกษา แผนงานวิชาการ โครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรมวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล ระเบียบ แนวทางปฏิบัติงานวิชาการ สายชั้นมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรมวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข่าวสารทั่วไป งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวัดผลและประเมินผล ห้องเรียนออนไลน์

งดเรียนออนไซต์ (เรียนรูปแบบผสมผสาน) ระดับชั้น ป.1

หยุดเรียนที่โรงเรียน (on site) ระดับชั้น ป.1 เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 และเริ่มมาเรียนแบบสลับกลุ่มเรียนวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 (กลุ่ม A มาวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม และ B วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565)

กลุ่มบริหารงานทั่วไป การรับนักเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป กิจการนักเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ การเลือกหนังสื/แบบเรียน งานพัฒนาหลักสูตร
ระบบเรียนทางไกลของโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกลุ่มบริหารงานทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กิจกรรมวิชาการ ข่าวสารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ข่าวสารทั่วไป งานวัดผลและประเมินผล

แบบสำรวจสมัครสอบ NT ป.3

ลิงค์แบบสำรวจการสมัครสอบการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐ …

กลุ่มบริหารงานวิชาการ ข่าวสารทั่วไป งานวัดผลและประเมินผล
ประกาศเรียนออนไลน์ 4-14 มกราคม 2565กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศเรียนออนไลน์ 4 – 14 มกราคม 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เปิดเรียนรูปแบบเรียนออนไลน์ 4-14 มกราคม 2565 และเปิดเรียนแบบออนไซต์ (เรียนที่โรงเรียนแบบสลับกลุ่มเรียน) ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 17 มกราคม 2564

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป

รร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564 ที่โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล อ.เ …

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
เกมเสริมทักษะระดับปฐมวัยและป.1กลุ่มบริหารงานวิชาการ ห้องเรียนออนไลน์
ข่าวสารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ แผนและนโยบาย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
วิจัยในชั้นเรียน
ข่าวสารทั่วไป